راهنمای پرداخت

مشترك گرامي عدم پرداخت هزينه اشتراك تا دوم هر ماه باعث  قطع سرويس  و هزینه نصب مجدد خواهد شد.

 شماره کارت 

 • سامان کارت: 6219861016445131

 

شماره حساب 

 • بانک سامان: 1 - 1363753 - 800 - 830 
 

  شبا - شناسه پایا

 • بانک سامان : IR66-0560-0830-8000-1363-7530-01

بنام آقای امیر حسینی سفلائی

 

 فیش واریزی با ذکر نام کاربری فکس و یا به آدرس  Acc@linkpardaz.net  ارسال شود.

 


 

- در صورت پرداخت از طریق کارتهای شبکه شتاب، پس از پرداخت ارسال موارد زیر از طریق ایمیل یا فکس ذکر شده ضروی است:

 

 • نام کاربری شما
 • چهار شماره آخر کارتی که از آن پرداخت انجام شده است.
 • تاریخ پرداخت
 • مبلغ پرداختی
 • نام بانک مقصد پرداخت

 

 

 


 

- در صورت پرداخت به صورت سنتی یا از طریق اینترنت به حساب ها ارسال موارد زیر از طریق ایمیل یا فکس ذکر شده ضروی است:

 

 • نام کاربری شما
 • شاره سند پرداختی یا شماره فیش بانکی
 • مبلغ پرداختی
 • نام بانک مقصد پرداخت

 

 

 


 

در غیر این صورت شرکت هیچ گونه مسئولیتی بابت عدم شارژ حساب و قطع اینترنت شما را نمیپذیرد.